Dobré odpoledne, dnes je sobota 26.11.2022 17:50

Osvědčení

Xtuning

str2

str3

str4

 

Záruční lhůta

Záruční lhůta

Záruční lhůty dodávaného zboží firmou AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Firma AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. se sídlem v Prachaticích, poskytuje na zařízení alternativního pohonu LPG záruku 24 měsíců počínaje dnem provedení montáže.

V případě, že je systém LPG instalován na nové vozidlo před jeho prodejem, poskytuje firma AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. záruku 36 měsíců nebo 100.000 km, počínaje dnem provedení montáže. V takovém případě se po dobu prvních 24 měsíců na vozidlo vztahuje záruka bez ohledu na počet ujetých kilometrů; po dobu zbývajících 12 (25 až 36) měsíců se na vozidlo vztahuje záruka s omezením do 100.000 km.

Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy.

Poskytovatel záruky ručí za kvalitu materiálu a dílenského zpracování zařízení alternativního pohonu LPG. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, zdarma opraví pověřený autorizovaný servis poskytovatele záruky. V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vad opravou. Jsou vyloučena práva zejména práva na odstoupení od smlouvy, jakož i právo na náhradu škody a jakýchkoli výdajů souvisejících s vadou.

Záruka se neposkytuje v případě, že:

 • K závadám došlo neodborným zásahem do zařízení
 • Opravy provedla neoprávněná firma
 • Vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.)
 • Mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla, apod.)
 • Není prováděna předepsaná údržba dle výrobce vozidla a dodavatele zařízení LPG
 • závady vznikly nečistotami v LPG (mechanické nečistoty, voda apod.)

Záruka se neposkytuje na filtry LPG a membrány reduktoru.

V benzínové nádrži musí být minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla.

Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alternativního pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu, jehož součástí je servisní knížka.

Pojištění vozidel

Společnost AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r.o., IČ 49018892, se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1269 (dále jen AGC, má u pojišťovny Kooperativa a.s. sjednáno pojištění  obecné odpovědnosti za škodu způsobenou na vozidle v době, kdy je přistaveno do naší společnosti za účelem činnosti související s pohonem LPG nebo CNG a za škodu na vozidle,  způsobenou vadou výrobku (dílu) soupravy LPG nebo CNG. Výhody plynoucí z tohoto pojištění je možné přenést i na naše zákazníky a  za  toto pojištění zákazník nic nepřiplácí. 

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL S VESTAVBOU LPG/CNG

Pojištění LPG a CNG vestavby od firmy Kooperativa

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, havárii vozidla.

Pojištění se dále  nevztahuje na vozidla, u nichž nebyly dodrženy pokyny pro obsluhu a údržbu LPG zařízení nebo nebyl  dodržen rozpis servisních prohlídek dle servisní knihy předané zákazníkovi po montáži. Provedené servisní prohlídky se vždy zaznamenávají do servisní knížky. Servisní prohlídky budou prováděny výhradně u firmy AGC nebo po předběžné konzultaci v síti našich autorizovaných servisů.

V případě provedení servisní prohlídky jinde pojištění zaniká.

Vznik škodné události je zákazník povinen oznámit společnosti AGC bez zbytečného odkladu. AGC po posouzení příčiny (příčinná souvislost s alternativním pohonem) poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Ve sporných případech škod způsobených vadou výrobku bude rozhodující stanovisko výrobce zařízení.

Likvidaci provede pracovník - likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

Zákazník poskytne AGC součinnost při předkládání potřebných dokumentů k likvidaci pojistné události:

 • Kopii velkého TP
 • Registrační značku vozidla
 • Místo, kde se vozidlo nachází
 • Fotodokumentaci poškozených dílů
 • Datum přistavění vozidla do servisu
 • Případně další dokumenty vyžádané pojišťovnou